Juridisk information

Definitioner

 

Klient : Varje professionell eller kompetent fysisk person i den mening som avses i artiklarna 1123 och följande i civillagen, eller juridisk person, som besöker den webbplats som är föremål för dessa allmänna villkor.
Förmåner och tjänster : https://groupestelegramleak.fr/ gör det tillgängligt för kunderna :

Innehåll : Alla element som utgör information på webbplatsen, särskilt texter, bilder och videor.

Kundinformation : Nedan kallad "information(er)", som motsvarar alla personuppgifter som kan finnas hos https://groupestelegramleak.fr/ för att hantera ditt konto, hantera kundrelationer och för analys och statistiska ändamål.

Användare : Internetanvändare som ansluter sig till och använder den ovannämnda webbplatsen.

Personlig information : "Uppgifter som på något sätt, direkt eller indirekt, gör det möjligt att identifiera de fysiska personer som uppgifterna gäller" (artikel 4 i lag nr 78-17 av den 6 januari 1978).

Termerna "personuppgifter", "registrerad", "underleverantör" och "känsliga uppgifter" har den innebörd som definieras i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR: nr 2016-679).

 

1. Presentation av webbplatsen.

 

I enlighet med artikel 6 i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin informeras användarna av webbplatsen om följande https://groupestelegramleak.fr/ identiteten på de olika parter som deltar i genomförandet och övervakningen:

Ägare : GroupesTelegramLeaks - Rue Amiral Desfosses 29000 Quimper
Ansvarig för offentliggörandet : GrupperTelegramLeaks - contact@groupestelegramleak.fr
Den person som ansvarar för offentliggörandet är en fysisk eller juridisk person.
Webmaster : GrupperTelegramLeaks - contact@groupestelegramleak.fr
Värd ovh - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Dataskyddsombud : GrupperTelegramLeaks - contact@groupestelegramleak.fr

De rättsliga meddelandena är hämtade från den modell som föreslagits av gratis generator för juridiska meddelanden för en webbplats

 

2. Allmänna villkor för användning av webbplatsen och de tjänster som erbjuds.

 

Webbplatsen utgör ett intellektuellt verk som skyddas av bestämmelserna i lagen om immateriella rättigheter och tillämpliga internationella förordningar. Kunden får inte på något sätt återanvända, överföra eller för egen räkning utnyttja alla eller delar av webbplatsens delar eller verk.

Användningen av webbplatsen https://groupestelegramleak.fr/ innebär ett fullständigt godkännande av de allmänna användningsvillkoren som beskrivs nedan. Dessa användningsvillkor kan ändras eller kompletteras när som helst, användarna av webbplatsen kan https://groupestelegramleak.fr/ uppmanas därför att regelbundet konsultera dem.

Denna webbplats är normalt tillgänglig för användare hela tiden. Ett avbrott för tekniskt underhåll kan dock beslutas av https://groupestelegramleak.fr/som sedan kommer att försöka informera användarna i förväg om datum och tider för insatsen. Webbplatsen https://groupestelegramleak.fr/ uppdateras regelbundet av https://groupestelegramleak.fr/ ansvarstagande. På samma sätt kan de juridiska meddelandena ändras när som helst, men de är ändå bindande för användaren som uppmanas att läsa dem så ofta som möjligt för att ta del av dem.

 

3. Beskrivning av de tjänster som tillhandahålls.

 

Webbplatsen https://groupestelegramleak.fr/ är att ge information om företagets alla verksamheter. https://groupestelegramleak.fr/ strävar efter att tillhandahålla följande på webbplatsen https://groupestelegramleak.fr/ information så korrekt som möjligt. Företaget kan dock inte hållas ansvarigt för utelämnanden, felaktigheter och brister i uppdateringen, vare sig de orsakas av företaget självt eller av tredjepartspartner som tillhandahåller informationen.

All information på webbplatsen https://groupestelegramleak.fr/ anges endast i informationssyfte och kan komma att ändras. Dessutom kan informationen på webbplatsen https://groupestelegramleak.fr/ är inte uttömmande. De ges med förbehåll för att ändringar har gjorts sedan de lades ut på nätet.

 

4. Avtalsmässiga begränsningar av tekniska data.

 

Webbplatsen använder JavaScript-teknik. Webbplatsen kan inte hållas ansvarig för eventuella materiella skador i samband med användningen av webbplatsen. Användaren av webbplatsen förbinder sig dessutom att gå in på webbplatsen med hjälp av nyare utrustning, utan virus och med den senaste generationens uppdaterade webbläsare. https://groupestelegramleak.fr/ är värd för en tjänsteleverantör i Europeiska unionen i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR: nr 2016-679).

Målet är att tillhandahålla en tjänst som garanterar bästa möjliga tillgänglighet. Värdföretaget säkerställer kontinuiteten i sin tjänst 24 timmar om dygnet, varje dag året runt. Företaget förbehåller sig dock rätten att avbryta webbhotellet under så kort tid som möjligt, särskilt för underhåll, för att förbättra infrastrukturen, om infrastrukturen inte fungerar eller om tjänsterna genererar onormal trafik.

https://groupestelegramleak.fr/ och värdföretaget kan inte hållas ansvarigt om Internetnätet, telefonlinjerna eller dator- och telefonutrustningen fungerar dåligt, i synnerhet inte om det finns överbelastning i nätet som förhindrar åtkomst till servern.

 

5. Immateriella rättigheter och varumärkesförfalskning.

 

https://groupestelegramleak.fr/ är innehavare av de immateriella rättigheterna och innehar nyttjanderätten till alla delar som är tillgängliga på webbplatsen, särskilt texter, bilder, grafik, logotyper, videor, ikoner och ljud. All reproduktion, representation, modifiering, publicering, anpassning av alla eller delar av webbplatsens delar, oavsett vilka medel eller processer som används, är förbjuden, utom med föregående skriftligt tillstånd från : https://groupestelegramleak.fr/.

All otillåten användning av webbplatsen eller av något av de element som den innehåller kommer att betraktas som ett intrång och kommer att beivras i enlighet med bestämmelserna i artiklarna L.335-2 och följande i lagen om immateriella rättigheter.

 

6. Begränsning av ansvar.

 

https://groupestelegramleak.fr/ fungerar som webbplatsens utgivare. https://groupestelegramleak.fr/ är ansvarig för kvaliteten och sanningshalten i det innehåll som publiceras.

https://groupestelegramleak.fr/ inte kan hållas ansvarig för direkta och indirekta skador som orsakas på användarens utrustning när han eller hon använder webbplatsen. https://groupestelegramleak.fr/Detta kan bero antingen på att utrustningen inte uppfyller de specifikationer som anges i punkt 4, eller på att det förekommer fel eller inkompatibilitet.

https://groupestelegramleak.fr/ kan inte hållas ansvarig för indirekta skador (t.ex. marknadsförlust eller förlust av möjligheter) som uppstår till följd av användningen av webbplatsen. https://groupestelegramleak.fr/. Interaktiva områden (möjlighet att ställa frågor i kontaktområdet) är tillgängliga för användarna. https://groupestelegramleak.fr/ förbehåller sig rätten att utan förvarning radera allt innehåll som publiceras på denna plats och som strider mot den lagstiftning som gäller i Frankrike, särskilt bestämmelserna om dataskydd. I förekommande fall, https://groupestelegramleak.fr/ förbehåller sig också rätten att hålla användaren civilrättsligt och/eller straffrättsligt ansvarig, särskilt om det rör sig om rasistiska, kränkande, ärekränkande eller pornografiska meddelanden, oavsett vilket medium som används (text, fotografier etc.).

 

7. Hantering av personuppgifter.

 

Kunden informeras om bestämmelserna om marknadskommunikation, lagen av den 21 juni 2014 om förtroende för den digitala ekonomin, dataskyddslagen av den 6 augusti 2004 samt den allmänna dataskyddsförordningen (RGPD: nr 2016-679).

 

7.1 Ansvariga för insamling av personuppgifter

 

För de personuppgifter som samlas in i samband med skapandet av användarens personliga konto och hans navigering på webbplatsen är den person som ansvarar för behandlingen av personuppgifterna: TelegramLeaksGroups. https://groupestelegramleak.fr/företräds av TelegramLeaks Group, dess juridiska ombud.

Som registeransvarig för de uppgifter som samlas in, https://groupestelegramleak.fr/ förbinder sig att följa gällande rättsliga bestämmelser. I synnerhet är det beställarens ansvar att fastställa syftet med behandlingen av uppgifter, att ge sina prospekt och kunder, när deras samtycke har inhämtats, fullständig information om behandlingen av deras personuppgifter och att föra ett register över behandlingen i enlighet med verkligheten. Närhelst https://groupestelegramleak.fr/ behandlar personuppgifter, https://groupestelegramleak.fr/ vidtar alla rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna är korrekta och relevanta för de ändamål för vilka de ska användas. https://groupestelegramleak.fr/ behandlar dem.

 

7.2 Syftet med de insamlade uppgifterna

 

https://groupestelegramleak.fr/ får behandla alla eller en del av uppgifterna:

 • För att möjliggöra surfning på webbplatsen och för att hantera och spåra de tjänster som användaren beställt: anslutnings- och användningsuppgifter för webbplatsen, fakturering, orderhistorik osv.
 • för att förebygga och bekämpa datorbedrägerier (spamming, hackning...): datorutrustning som används för navigering, IP-adress, lösenord (hashed).
 • För att förbättra navigeringen på webbplatsen: anslutnings- och användningsuppgifter.
 • att genomföra frivilliga undersökningar om tillfredsställelse om https://groupestelegramleak.fr/ E-postadress
 • För att genomföra kommunikationskampanjer (sms, e-post): telefonnummer, e-postadress.

https://groupestelegramleak.fr/ säljer inte dina personuppgifter, som därför endast används för statistiska och analytiska ändamål.

 

7.3 Rätt till tillgång, rättelse och invändning

 

I enlighet med gällande EU-förordningar ska användarna av https://groupestelegramleak.fr/ har följande rättigheter:

 • Rätt till tillgång (artikel 15 i RGPD) och rättelse (artikel 16 i RGPD), uppdatering och fullständighet av användarnas uppgifter Rätt till blockering eller radering av användarnas personuppgifter (artikel 17 i RGPD), när de är felaktiga, ofullständiga, tvetydiga, föråldrade eller när det är förbjudet att samla in, använda, överföra eller lagra dem.
 • Rätt att när som helst återkalla samtycke (artikel 13-2c i GDPR).
 • Rätten att begränsa behandlingen av användarnas uppgifter (artikel 18 i GDPR).
 • Rätt att invända mot behandlingen av användarnas uppgifter (artikel 21 i GDPR).
 • Rätten till överföring av uppgifter som tillhandahålls av användarna, om dessa uppgifter är föremål för automatiserad behandling som grundar sig på deras samtycke eller på ett avtal (artikel 20 i GDPR).
 • rätten att bestämma vad som händer med användarnas uppgifter efter deras död och att välja till vem de ska https://groupestelegramleak.fr/ kommer att vara tvungna att lämna ut (eller inte) sina uppgifter till en tredje part som de tidigare har utsett.

Så snart som https://groupestelegramleak.fr/ är medveten om att en användare har avlidit och om det inte finns några instruktioner från användaren, https://groupestelegramleak.fr/ förbinder sig att förstöra sina uppgifter, utom om det är nödvändigt att bevara dem för att bevisa att de är korrekta eller för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om användaren vill veta hur han eller hon ska https://groupestelegramleak.fr/ använda sina personuppgifter, be att få dem rättade eller motsätta sig behandlingen av dem, kan användaren kontakta https://groupestelegramleak.fr/ skriftligen till följande adress

TelegramLeaks Groups - DPO, TelegramLeaks Groups
Rue Amiral Desfosses 29000 Quimper.

I detta fall måste användaren ange de personuppgifter som han/hon vill ha. https://groupestelegramleak.fr/ korrigera, uppdatera eller radera genom att identifiera sig exakt med en kopia av en identitetshandling (identitetskort eller pass).

Begäran om radering av personuppgifter kommer att omfattas av de skyldigheter som gäller för https://groupestelegramleak.fr/ i lag, särskilt när det gäller bevarande eller arkivering av handlingar. Slutligen kan användarna av https://groupestelegramleak.fr/ kan lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheterna, särskilt CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

 

7.4 Icke-utlämnande av personuppgifter

 

https://groupestelegramleak.fr/ får inte behandla, värdplacera eller överföra den information som samlats in om sina kunder till ett land utanför Europeiska unionen eller som av Europeiska kommissionen anses vara "olämplig" utan att kunden i förväg har underrättats om detta. Men, https://groupestelegramleak.fr/ kan fritt välja sina tekniska och kommersiella underleverantörer under förutsättning att de erbjuder tillräckliga garantier med avseende på kraven i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR: nr 2016-679).

https://groupestelegramleak.fr/ åtar sig att vidta alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att bevara informationens säkerhet, särskilt att den inte lämnas ut till obehöriga personer. Om en incident som påverkar integriteten eller sekretessen för kundens information uppmärksammas av https://groupestelegramleak.fr/Den senare ska informera kunden så snart som möjligt och informera honom om de korrigerande åtgärder som vidtagits. Dessutom har https://groupestelegramleak.fr/ samlar inte in några "känsliga uppgifter".

Användarens personuppgifter kan behandlas av dotterbolag till https://groupestelegramleak.fr/ och underleverantörer (tjänsteleverantörer), uteslutande i syfte att uppnå målen för denna policy.

Inom ramen för sina respektive ansvarsområden och för de syften som nämns ovan är de viktigaste personer som kan få tillgång till användarnas uppgifter om https://groupestelegramleak.fr/ är huvudsakligen våra kundtjänstmedarbetare.

 

 

8. Anmälan av incidenter

 

Trots våra ansträngningar är ingen metod för överföring via Internet och ingen metod för elektronisk lagring helt säker. Vi kan därför inte garantera absolut säkerhet. Om vi får kännedom om en säkerhetsöverträdelse kommer vi att meddela berörda användare så att de kan vidta lämpliga åtgärder. Våra rutiner för incidentrapportering tar hänsyn till våra rättsliga skyldigheter, oavsett om det är på nationell eller europeisk nivå. Vi har åtagit oss att hålla våra kunder fullt informerade om alla frågor som rör säkerheten på deras konto och att förse dem med all information som behövs för att hjälpa dem att uppfylla sina egna skyldigheter att rapportera.

Ingen personlig information om användaren av webbplatsen https://groupestelegramleak.fr/ publiceras utan användarens vetskap, utbyts, överförs, överlåts eller säljs på något medium till tredje part. Endast antagandet av köpet av https://groupestelegramleak.fr/ och dess rättigheter skulle göra det möjligt att överföra denna information till den eventuella köparen, som i sin tur skulle vara bunden av samma skyldighet att bevara och ändra uppgifterna om användaren av webbplatsen. https://groupestelegramleak.fr/.

Säkerhet

För att garantera säkerheten och sekretessen för personuppgifter och personliga hälsouppgifter, https://groupestelegramleak.fr/ använder nätverk som skyddas av standardfunktioner som brandväggar, pseudonymisering, kryptering och lösenord.

Vid behandling av personuppgifter, https://groupestelegramleak.fr/vidta alla rimliga åtgärder för att skydda den mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse.

 

9. Hypertextlänkar, cookies och internettaggar

 

Webbplatsen https://groupestelegramleak.fr/ innehåller ett antal hyperlänkar till andra webbplatser, som upprättats med tillstånd av https://groupestelegramleak.fr/. Men, https://groupestelegramleak.fr/ har inte möjlighet att kontrollera innehållet på de webbplatser som besöks på detta sätt, och tar därför inte på sig något ansvar för detta.

Om du inte bestämmer dig för att avaktivera cookies accepterar du att webbplatsen använder dem. Du kan när som helst avaktivera dessa cookies kostnadsfritt genom att använda de avaktiveringsalternativ som erbjuds dig och som anges nedan, med tanke på att detta kan minska eller förhindra tillgången till alla eller delar av de tjänster som erbjuds på webbplatsen.

 

 

9.1. "COOKIES

 

En "cookie" är en liten informationsfil som skickas till användarens webbläsare och lagras i användarens terminal (t.ex. dator, smartphone) (nedan kallade "cookies"). Denna fil innehåller information som användarens domännamn, användarens Internetleverantör, användarens operativsystem samt datum och tid för åtkomst. Cookies skadar inte användarens terminal på något sätt.

https://groupestelegramleak.fr/ kan behandla användarens information om sitt besök på webbplatsen, t.ex. vilka sidor som besöks och vilka sökningar som görs. Denna information gör det möjligt att https://groupestelegramleak.fr/ För att förbättra webbplatsens innehåll och användarens navigering.

Eftersom cookies underlättar navigeringen och/eller tillhandahållandet av de tjänster som erbjuds på webbplatsen kan användaren konfigurera sin webbläsare så att han eller hon kan bestämma om han eller hon vill acceptera dem eller inte, så att cookies registreras i terminalen eller tvärtom avvisas, antingen systematiskt eller beroende på avsändare. Användaren kan också konfigurera sin webbläsarprogramvara så att acceptans eller förkastande av cookies föreslås från tid till annan, innan en cookie kan registreras i hans eller hennes terminal. https://groupestelegramleak.fr/ informerar användaren om att alla funktioner i hans/hennes webbläsarprogram kanske inte är tillgängliga i detta fall.

Om användaren vägrar att lagra cookies i sin terminal eller webbläsare, eller om användaren raderar dem som lagrats där, informeras användaren om att hans/hennes navigering och upplevelse av webbplatsen kan vara begränsad. Detta kan också vara fallet när https://groupestelegramleak.fr/ eller någon av dess tjänsteleverantörer kan inte, av tekniska kompatibilitetsskäl, känna igen den typ av webbläsare som används av terminalen, språk- och visningsinställningar eller det land från vilket terminalen tycks vara ansluten till Internet.

Om tillämpligt, https://groupestelegramleak.fr/ avvisar allt ansvar för konsekvenserna av att webbplatsen och de tjänster som eventuellt föreslås av https://groupestelegramleak.fr/(i) Användarens vägran att ta emot cookies (ii) Användarens omöjlighet att https://groupestelegramleak.fr/ att spara eller konsultera de cookies som är nödvändiga för deras funktion på grund av användarens val. För hanteringen av cookies och användarens val är konfigurationen av varje webbläsare olika. Det beskrivs i webbläsarens hjälpmeny, som visar hur användaren kan ändra sina önskemål om cookies.

Användaren kan när som helst välja att uttrycka och ändra sina önskemål om cookies. https://groupestelegramleak.fr/ kan också använda sig av externa tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att samla in och behandla den information som beskrivs i detta avsnitt.

Slutligen kan du klicka på ikonerna för de sociala nätverken Twitter, Facebook, Linkedin och Google Plus på webbplatsen https://groupestelegramleak.fr/ eller i dess mobilapplikation och om användaren har accepterat deponeringen av cookies genom att fortsätta att navigera på webbplatsen eller mobilapplikationen för https://groupestelegramleak.fr/Twitter, Facebook, Linkedin och Google Plus kan också placera cookies på dina terminaler (dator, surfplatta, mobiltelefon).

Dessa typer av cookies lagras endast på dina terminaler om du samtycker till dem genom att fortsätta din navigering på webbplatsen eller i mobilapplikationen för https://groupestelegramleak.fr/. Användaren kan dock när som helst återkalla sitt samtycke till att https://groupestelegramleak.fr/ deponerar denna typ av cookie.

 

Artikel 9.2. INTERNET TAGS

 

https://groupestelegramleak.fr/ kan ibland använda webbfyrar (även kallade "taggar", action tags, single-pixel GIFs, clear GIFs, invisible GIFs och one-to-one GIFs) och distribuera dem via en webbanalyspartner som kan vara belägen (och därför lagra information om dem, inklusive användarens IP-adress) i ett annat land.

Dessa taggar placeras både i de annonser online som ger användarna tillgång till webbplatsen och på de olika sidorna på webbplatsen.

Denna teknik gör det möjligt att https://groupestelegramleak.fr/ utvärdera besökarnas respons på webbplatsen och effektiviteten av dess åtgärder (t.ex. antalet gånger en sida öppnas och vilken information som konsulteras) samt användarens användning av webbplatsen.

Den externa tjänsteleverantören kan samla in information om besökare på Webbplatsen och andra webbplatser genom dessa beacons, sammanställa rapporter om aktivitet på Webbplatsen för https://groupestelegramleak.fr/och för att tillhandahålla andra tjänster i samband med användningen av webbplatsen och Internet.

 

 

10. Tillämplig lag och jurisdiktion.

 

Alla tvister som rör användningen av webbplatsen. https://groupestelegramleak.fr/ omfattas av fransk lag. Utom i de fall då lagen inte tillåter det, har de behöriga domstolarna i Brest exklusiv behörighet.