Právní informace

Definice

 

Klient : jakákoli odborně způsobilá nebo způsobilá fyzická osoba ve smyslu článku 1123 a následujících občanského zákoníku nebo právnická osoba, která navštíví stránky, jež jsou předmětem těchto všeobecných podmínek.
Výhody a služby : https://groupestelegramleak.fr/ zpřístupňuje klientům :

Obsah : Veškeré prvky, které tvoří informace na Stránkách, zejména texty, obrázky a videa.

Informace pro zákazníky : Dále jen "informace", které odpovídají všem osobním údajům, které mohou být v držení https://groupestelegramleak.fr/ pro správu vašeho účtu, řízení vztahů se zákazníky a pro účely analýzy a statistiky.

Uživatel : Uživatel internetu, který se připojuje k výše uvedenému webu a používá jej.

Osobní údaje : "Informace, které umožňují v jakékoli formě, přímo či nepřímo, identifikovat fyzické osoby, jichž se týkají" (článek 4 zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978).

Pojmy "osobní údaje", "subjekt údajů", "dílčí zpracovatel" a "citlivé údaje" mají význam definovaný obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR: č. 2016-679).

 

1. Prezentace webových stránek.

 

V souladu s článkem 6 zákona č. 2004-575 ze dne 21. června 2004 o důvěře v digitální ekonomiku jsou uživatelé internetových stránek informováni, že https://groupestelegramleak.fr/ totožnost různých stran zapojených do jeho provádění a monitorování:

Majitel : GroupesTelegramLeaks - Rue Amiral Desfosses 29000 Quimper
Odpovědnost za zveřejnění : SkupinyTelegramLeaks - contact@groupestelegramleak.fr
Osoba odpovědná za zveřejnění je fyzická nebo právnická osoba.
Webmaster : SkupinyTelegramLeaks - contact@groupestelegramleak.fr
Hostitel ovh - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix 1007
Pověřenec pro ochranu osobních údajů : SkupinyTelegramLeaks - contact@groupestelegramleak.fr

Právní upozornění jsou převzata ze vzoru navrženého generátor právních upozornění pro webové stránky zdarma

 

2. Obecné podmínky používání stránek a nabízených služeb.

 

Stránky představují duševní dílo chráněné ustanoveními zákoníku duševního vlastnictví a příslušnými mezinárodními předpisy. Zákazník nesmí žádným způsobem znovu použít, převést nebo využít pro vlastní potřebu všechny prvky nebo díla Stránek nebo jejich část.

Používání stránek https://groupestelegramleak.fr/ znamená úplný a úplný souhlas s níže popsanými obecnými podmínkami používání. Tyto podmínky používání mohou být kdykoli změněny nebo doplněny, uživatelé stránek https://groupestelegramleak.fr/ se proto vyzývají, aby je pravidelně konzultovali.

Tyto webové stránky jsou uživatelům běžně přístupné po celou dobu. O přerušení z důvodu technické údržby však může rozhodnout https://groupestelegramleak.fr/který se pak bude snažit uživatele předem informovat o termínech a časech zásahu. Webové stránky https://groupestelegramleak.fr/ je pravidelně aktualizován https://groupestelegramleak.fr/ odpovědný. Stejně tak mohou být právní upozornění kdykoli změněna: jsou však závazná pro uživatele, který je vyzván, aby se s nimi co nejčastěji seznamoval a bral je na vědomí.

 

3. Popis poskytovaných služeb.

 

Webové stránky https://groupestelegramleak.fr/ je poskytovat informace o všech činnostech společnosti. https://groupestelegramleak.fr/ se snaží na stránkách poskytovat https://groupestelegramleak.fr/ co nejpřesnější informace. Nemůže však nést odpovědnost za opomenutí, nepřesnosti a nedostatky v aktualizaci, ať už je způsobila sama, nebo je způsobili partneři třetích stran, kteří informace poskytují.

Veškeré informace na webových stránkách https://groupestelegramleak.fr/ jsou uvedeny pouze pro informaci a mohou se změnit. Kromě toho informace na stránkách https://groupestelegramleak.fr/ nejsou vyčerpávající. Uvádějí se s výhradou změn, které byly provedeny po jejich zveřejnění na internetu.

 

4. Smluvní omezení technických údajů.

 

Stránky používají technologii JavaScript. Webové stránky nemohou nést odpovědnost za případné hmotné škody spojené s používáním stránek. Uživatel stránek se dále zavazuje, že bude na stránky přistupovat pomocí nejnovějšího vybavení, bez virů a s nejnovější generací aktualizovaného prohlížeče. https://groupestelegramleak.fr/ je hostována poskytovatelem služeb v Evropské unii v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR: č. 2016-679).

Cílem je poskytnout službu, která zajistí nejlepší míru dostupnosti. Hostitel zajišťuje nepřetržitý provoz 24 hodin denně, každý den v roce. Vyhrazuje si však právo přerušit hostingové služby na co nejkratší dobu, zejména za účelem údržby, zlepšení svých infrastruktur, v případě selhání svých infrastruktur nebo pokud služby generují provoz, který je považován za neobvyklý.

https://groupestelegramleak.fr/ a hostitel nenese odpovědnost v případě poruchy internetové sítě, telefonních linek nebo počítačového a telefonního vybavení, zejména v případě přetížení sítě, které brání přístupu k serveru.

 

5. Duševní vlastnictví a padělání.

 

https://groupestelegramleak.fr/ je vlastníkem práv duševního vlastnictví a má práva na užívání všech prvků dostupných na webových stránkách, zejména textů, obrázků, grafiky, log, videí, ikon a zvuků. Jakékoli rozmnožování, zobrazování, úprava, zveřejňování, přizpůsobování všech prvků stránek nebo jejich částí, ať už jakýmkoli způsobem nebo postupem, je zakázáno, s výjimkou předchozího písemného souhlasu společnosti : https://groupestelegramleak.fr/.

Jakékoli neoprávněné použití těchto stránek nebo jakéhokoli prvku, který obsahují, bude považováno za porušení práv a bude stíháno v souladu s ustanoveními článků L.335-2 a následujících zákoníku duševního vlastnictví.

 

6. Omezení odpovědnosti.

 

https://groupestelegramleak.fr/ působí jako vydavatel stránek. https://groupestelegramleak.fr/ odpovídá za kvalitu a pravdivost obsahu, který zveřejňuje.

https://groupestelegramleak.fr/ nemůže nést odpovědnost za přímé a nepřímé škody způsobené na zařízení uživatele při přístupu na webové stránky. https://groupestelegramleak.fr/To může být způsobeno buď použitím zařízení, které nesplňuje specifikace uvedené v bodě 4, nebo výskytem chyby či nekompatibility.

https://groupestelegramleak.fr/ nemůže nést odpovědnost za nepřímé škody (jako je ztráta trhu nebo ztráta příležitostí), které vznikly v důsledku použití https://groupestelegramleak.fr/. Uživatelé mají k dispozici interaktivní oblasti (možnost klást otázky v kontaktní oblasti). https://groupestelegramleak.fr/ si vyhrazuje právo smazat bez předchozího upozornění jakýkoli obsah zveřejněný v tomto prostoru, který je v rozporu s právními předpisy platnými ve Francii, zejména s ustanoveními týkajícími se ochrany údajů. V příslušných případech, https://groupestelegramleak.fr/ si rovněž vyhrazuje právo pohnat uživatele k občanskoprávní a/nebo trestní odpovědnosti, zejména v případě zpráv rasistického, urážlivého, hanlivého nebo pornografického charakteru, a to bez ohledu na použité médium (text, fotografie atd.).

 

7. Správa osobních údajů.

 

Klient je seznámen s předpisy týkajícími se marketingové komunikace, zákonem ze dne 21. června 2014 o důvěře v digitální ekonomiku, zákonem o ochraně osobních údajů ze dne 6. srpna 2004 a obecným nařízením o ochraně osobních údajů (RGPD: č. 2016-679).

 

7.1 Osoby odpovědné za shromažďování osobních údajů

 

V případě osobních údajů shromážděných v souvislosti s vytvořením osobního účtu uživatele a jeho navigací na Stránkách je osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů: TelegramLeaksGroups. https://groupestelegramleak.fr/je zastoupena společností TelegramLeaks Group, která je jejím právním zástupcem.

jako správce údajů, které shromažďuje, https://groupestelegramleak.fr/ se zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Klient je zejména povinen stanovit účely zpracování svých údajů, poskytnout svým potenciálním zákazníkům a klientům po získání jejich souhlasu úplné informace o zpracování jejich osobních údajů a vést evidenci zpracování v souladu se skutečností. Kdykoli https://groupestelegramleak.fr/ zpracovává osobní údaje, https://groupestelegramleak.fr/ podniká veškeré přiměřené kroky k zajištění přesnosti a relevantnosti osobních údajů pro účely, pro které mají být použity. https://groupestelegramleak.fr/ s nimi zachází.

 

7.2 Účel shromážděných údajů

 

https://groupestelegramleak.fr/ může zpracovávat všechna data nebo jejich část:

 • umožnit prohlížení stránek a správu a sledovatelnost služeb objednaných uživatelem: údaje o připojení a používání stránek, fakturace, historie objednávek atd.
 • prevence a boj proti počítačovým podvodům (rozesílání spamu, hacking...): počítačové vybavení používané k navigaci, IP adresa, heslo (zaheslované).
 • ke zlepšení navigace na Stránkách: údaje o připojení a používání.
 • provádět dobrovolné průzkumy spokojenosti https://groupestelegramleak.fr/ e-mailová adresa
 • k provádění komunikačních kampaní (sms, e-mail): telefonní číslo, e-mailová adresa.

https://groupestelegramleak.fr/ neprodává vaše osobní údaje, které jsou proto používány pouze pro statistické a analytické účely.

 

7.3 Právo na přístup, opravu a námitky

 

V souladu s platnými evropskými předpisy uživatelé https://groupestelegramleak.fr/ mají následující práva:

 • právo na přístup (článek 15 RGPD) a opravu (článek 16 RGPD), aktualizaci, úplnost údajů uživatelů právo na blokování nebo výmaz osobních údajů uživatelů (článek 17 RGPD), pokud jsou nepřesné, neúplné, nejednoznačné, zastaralé nebo jejichž shromažďování, používání, sdělování nebo uchovávání je zakázáno.
 • právo kdykoli odvolat souhlas (článek 13-2c GDPR).
 • právo omezit zpracování údajů uživatelů (článek 18 GDPR).
 • právo vznést námitku proti zpracování údajů uživatelů (článek 21 GDPR).
 • právo na přenositelnost údajů poskytnutých uživateli, pokud jsou tyto údaje předmětem automatizovaného zpracování na základě jejich souhlasu nebo smlouvy (článek 20 GDPR).
 • právo rozhodnout o osudu údajů uživatelů po jejich smrti a zvolit, komu je předají. https://groupestelegramleak.fr/ budou muset sdělit (nebo nesdělit) své údaje třetí straně, kterou předem určili.

Jakmile https://groupestelegramleak.fr/ se dozví o úmrtí uživatele a v případě, že uživatel nedá žádné pokyny, https://groupestelegramleak.fr/ se zavazuje své údaje zničit, s výjimkou případů, kdy je jejich uchování nezbytné pro důkazní účely nebo pro splnění zákonné povinnosti.

Pokud si uživatel přeje vědět, jak https://groupestelegramleak.fr/ používat své osobní údaje, požádat o jejich opravu nebo vznést námitku proti jejich zpracování, může uživatel kontaktovat https://groupestelegramleak.fr/ písemně na tuto adresu

Skupiny TelegramLeaks - DPO, Skupiny TelegramLeaks
Rue Amiral Desfosses 29000 Quimper.

V takovém případě musí uživatel uvést osobní údaje, které si přeje mít. https://groupestelegramleak.fr/ opravit, aktualizovat nebo vymazat, a to tak, že se přesně identifikuje kopií dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Na žádosti o vymazání osobních údajů se vztahují povinnosti stanovené pro https://groupestelegramleak.fr/ zákonem, zejména pokud jde o uchovávání nebo archivaci dokumentů. A konečně, uživatelé https://groupestelegramleak.fr/ můžete podat stížnost u dozorových orgánů, zejména u CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

 

7.4 Nezveřejňování osobních údajů

 

https://groupestelegramleak.fr/ nezpracovává, nehostuje ani nepředává informace shromážděné o svých zákaznících do země mimo Evropskou unii nebo do země, kterou Evropská komise uznala za "nevhodnou", aniž by o tom zákazníka předem informovala. Nicméně, https://groupestelegramleak.fr/ si může svobodně vybrat své technické a obchodní subdodavatele, pokud poskytují dostatečné záruky s ohledem na požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR: č. 2016-679).

https://groupestelegramleak.fr/ se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření k zachování bezpečnosti informací a zejména k tomu, aby nebyly předávány neoprávněným osobám. Pokud je však na incident, který má vliv na integritu nebo důvěrnost informací zákazníka, upozorněna společnost. https://groupestelegramleak.fr/Ten musí klienta co nejdříve informovat a sdělit mu přijatá nápravná opatření. Kromě toho https://groupestelegramleak.fr/ neshromažďuje žádné "citlivé údaje".

Osobní údaje uživatele mohou být zpracovávány dceřinými společnostmi společnosti https://groupestelegramleak.fr/ a subdodavatelů (poskytovatelů služeb), a to výhradně za účelem dosažení cílů této politiky.

V rámci svých pravomocí a pro výše uvedené účely mají hlavní osoby, které mají pravděpodobně přístup k údajům uživatelů https://groupestelegramleak.fr/ jsou především naši pracovníci zákaznického servisu.

 

 

8. Oznámení o incidentu

 

Přes veškerou naši snahu není žádný způsob přenosu přes internet ani žádný způsob elektronického ukládání zcela bezpečný. Nemůžeme proto zaručit absolutní bezpečnost. Pokud se dozvíme o narušení bezpečnosti, oznámíme to dotčeným uživatelům, aby mohli přijmout příslušná opatření. Naše postupy hlášení incidentů zohledňují naše zákonné povinnosti, ať už na národní nebo evropské úrovni. Zavazujeme se, že naše zákazníky budeme plně informovat o všech záležitostech týkajících se bezpečnosti jejich účtu a že jim budeme poskytovat veškeré informace potřebné k tomu, abychom jim pomohli splnit jejich vlastní regulační oznamovací povinnosti.

Žádné osobní údaje uživatele webu https://groupestelegramleak.fr/ jsou zveřejňovány bez vědomí uživatele, vyměňovány, předávány, přidělovány nebo prodávány na jakémkoli médiu třetím stranám. Pouze předpoklad nákupu https://groupestelegramleak.fr/ a jeho práva by umožnila předání uvedených informací případnému kupujícímu, který by byl následně vázán stejnou povinností uchovávat a upravovat údaje ve vztahu k uživateli stránek. https://groupestelegramleak.fr/.

Zabezpečení

Zajistit bezpečnost a důvěrnost osobních údajů a osobních zdravotních údajů, https://groupestelegramleak.fr/ používá sítě chráněné standardními prvky, jako jsou firewally, pseudonymizace, šifrování a hesla.

Při zpracování osobních údajů, https://groupestelegramleak.fr/učinit veškerá přiměřená opatření k jejich ochraně před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním nebo zničením.

 

9. Hypertextové odkazy, soubory cookie a internetové značky

 

Stránka https://groupestelegramleak.fr/ obsahuje řadu hypertextových odkazů na jiné stránky, které byly vytvořeny se svolením společnosti https://groupestelegramleak.fr/. Nicméně, https://groupestelegramleak.fr/ nemá možnost kontrolovat obsah takto navštívených stránek, a proto za tuto skutečnost nenese žádnou odpovědnost.

Pokud se nerozhodnete soubory cookie deaktivovat, souhlasíte s tím, že je web může používat. Tyto soubory cookie můžete kdykoli bezplatně deaktivovat pomocí níže uvedených možností deaktivace, přičemž si uvědomujete, že to může omezit nebo znemožnit přístup ke všem službám nabízeným na těchto stránkách nebo k jejich části.

 

 

9.1. "COOKIES

 

"Soubor cookie" je malý informační soubor zaslaný do prohlížeče uživatele a uložený v jeho koncovém zařízení (např. počítači, chytrém telefonu) (dále jen "soubory cookie"). Tento soubor obsahuje informace, jako je název domény uživatele, poskytovatel internetových služeb uživatele, operační systém uživatele a datum a čas přístupu. Soubory cookie nijak nepoškozují terminál uživatele.

https://groupestelegramleak.fr/ pravděpodobně zpracovává informace o návštěvě Uživatele na Stránkách, jako jsou navštívené stránky a provedená vyhledávání. Tyto informace umožňují https://groupestelegramleak.fr/ zlepšovat obsah Stránek a navigaci Uživatele.

Vzhledem k tomu, že soubory cookie usnadňují navigaci a/nebo poskytování služeb nabízených stránkami, může uživatel nastavit svůj prohlížeč tak, aby mu umožnil rozhodnout, zda je přijme, nebo ne, aby se soubory cookie zaznamenávaly do terminálu, nebo aby byly naopak odmítány, a to buď systematicky, nebo podle jejich odesílatele. Uživatel může také nakonfigurovat svůj software prohlížeče tak, aby mu bylo čas od času navrženo přijetí nebo odmítnutí souborů cookie před tím, než se soubor cookie pravděpodobně zaznamená v jeho terminálu. https://groupestelegramleak.fr/ informuje uživatele, že v tomto případě nemusí být k dispozici všechny funkce jeho softwaru prohlížeče.

Pokud uživatel odmítne ukládání souborů cookie do svého terminálu nebo prohlížeče nebo pokud uložené soubory cookie vymaže, je informován o tom, že jeho navigace a používání stránek může být omezeno. To může nastat i v případě, že https://groupestelegramleak.fr/ nebo některý z jeho poskytovatelů služeb nemůže z důvodu technické kompatibility rozpoznat typ prohlížeče používaného terminálem, nastavení jazyka a zobrazení nebo zemi, ze které se terminál zřejmě připojuje k internetu.

Případně, https://groupestelegramleak.fr/ odmítá veškerou odpovědnost za důsledky spojené se zhoršeným fungováním Stránek a služeb, které případně nabízí. https://groupestelegramleak.fr/(i) odmítnutí souborů cookie Uživatelem (ii) nemožnost Uživatele https://groupestelegramleak.fr/ ukládat nebo prohlížet soubory cookie potřebné pro jejich provoz na základě volby uživatele. Pro správu souborů cookie a volby uživatele je konfigurace každého prohlížeče jiná. Je to popsáno v nabídce nápovědy prohlížeče, kde se dozvíte, jak může uživatel upravit svá přání týkající se souborů cookie.

Uživatel může kdykoli vyjádřit a upravit svá přání týkající se souborů cookie. https://groupestelegramleak.fr/ může také využívat služeb externích poskytovatelů služeb, kteří jí pomáhají shromažďovat a zpracovávat informace popsané v této části.

Nakonec kliknutím na ikony sociálních sítí Twitter, Facebook, Linkedin a Google Plus na stránce. https://groupestelegramleak.fr/ nebo v jeho mobilní aplikaci a pokud uživatel souhlasil s ukládáním souborů cookie tím, že pokračoval v navigaci na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci společnosti. https://groupestelegramleak.fr/Twitter, Facebook, Linkedin a Google Plus mohou také ukládat soubory cookie na vaše koncová zařízení (počítač, tablet, mobilní telefon).

Tyto typy souborů cookie se ukládají na vašich koncových zařízeních pouze v případě, že s nimi souhlasíte tím, že pokračujete v navigaci na webových stránkách nebo v mobilní aplikaci. https://groupestelegramleak.fr/. Uživatel však může svůj souhlas kdykoli odvolat. https://groupestelegramleak.fr/ ukládá tento typ souborů cookie.

 

Článek 9.2. INTERNETOVÉ TAGY

 

https://groupestelegramleak.fr/ může příležitostně používat webové signály (známé také jako "tagy", akční tagy, jednopixelové GIFy, průhledné GIFy, neviditelné GIFy a GIFy one-to-one) a nasazovat je prostřednictvím partnera pro webovou analýzu, který může být umístěn (a tedy ukládat informace o nich, včetně IP adresy uživatele) v cizí zemi.

Tyto značky jsou umístěny jak v online reklamách umožňujících uživatelům přístup na Stránky, tak na různých stránkách Stránek.

Tato technologie umožňuje https://groupestelegramleak.fr/ vyhodnocovat reakce návštěvníků na Stránky a efektivitu jejich činností (například počet otevření stránky a vyhledaných informací), jakož i používání těchto Stránek uživatelem.

Externí poskytovatel služeb může prostřednictvím těchto majáků shromažďovat informace o návštěvnících Stránek a jiných webových stránek, sestavovat zprávy o aktivitě na Stránkách pro účely https://groupestelegramleak.fr/a poskytovat další služby související s používáním webových stránek a internetu.

 

 

10. Rozhodné právo a soudní příslušnost.

 

Jakýkoli spor týkající se používání stránek https://groupestelegramleak.fr/ podléhá francouzskému právu. S výjimkou případů, kdy to zákon neumožňuje, je výlučná příslušnost dána příslušným soudům v Brestu.